1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Tīmekļa vietnes sweetdeco.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) lietošanas noteikumi, tāpat kā saistītais dokuments Privātuma politika, ir saistoši katrai fiziskai un juriskai personai, Tīmekļa vietnes lietotājam, kas izmanto Tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Lietotājs).

1.2. Tīmekļa vietne pieder SIA “Sweet Deco”, reģ.Nr. 42403045557, juridiskā un pasta adrese: Strādnieku šķērsiela 7a, Rēzekne, e-pasta adrese: sweet_deco@inbox.lv, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietnes īpašnieks.

1.3. Tīmekļa vietnes īpašnieks ir tiesīgs jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus. Jebkuras Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu izmaiņas ir spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Tīmekļa vietnē.

2. Piekrišana Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem

2.1. Katra lietotāja pienākums ir iepazīties ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku to aktuālajā redakcijā.

2.2. Apstiprināt savu piekrišanu Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem lietotājs var:

2.2.1. Veicot Tīmekļa vietnes faktisku izmantošanu. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka lietotājs ir iepazinies ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt;

3. Tīmekļa vietnes lietošanas kārtība – noteikumi

3.1. Lietotājs ir tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus tikai atbilstoši to izmantošanas noteikumiem un paredzētajiem mērķiem.

3.2. Lietotājs neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) Tīmekļa vietnes un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (t.sk., serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.

3.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Tīmekļa vietnē un/vai nosūta Tīmekļa vietnes īpašniekam vai Pakalpojuma sniedzējam (tai skaitā, bet ne tikai: par saviem personas datiem), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk., tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

3.4. Lietotājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Tīmekļa vietnes saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Lietotāja pienākums ir regulāri sekot līdzi visu pakalpojumu aprakstiem un izmaiņām tajos.

3.9. Lietotājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnes īpašnieks pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt Tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu vai jebkuras pakalpojumu daļas sniegšanu konkrētajam lietotājam vai visiem lietotājiem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Tīmekļa vietnes vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Tīmekļa vietnes slēgšanu). Saistībā ar minēto lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības.

3.10. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus.

3.11. Lietotājam ir aizliegts izmantot Tīmekļa vietnē iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.

4. Pakalpojumu sniegšana un izmantošana – noteikumi

4.1. Tīmekļa vietnē ir pieejams piedāvāto pakalpojumu apraksts. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar pakalpojumu aprakstu pirms pieteikuma veikšanas attiecīgajam pakalpojumam.

5. Autortiesības un privātums – noteikumi

7.1. Visas tiesības (t.sk., īpašumtiesības, autortiesības) uz Tīmekļa vietni pieder Tīmekļa vietnes īpašniekam. Lietotājs apzinās, ka minēto tiesību aizskaršana ir sodāma saskaņā ar likumu.

7.2. Apraksts par Tīmekļa vietnes Lietotāju datu izmantošanu pieejams Lietošanas noteikumu saistītajā dokumentā “Privātuma politika”.

7.3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis ir sniegt Lietotājam informāciju par Pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošināt iespēju pieteikties Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem, ko Pakalpojuma sniedzējs izvēlējies padarīt pieejamus Tīmekļa vietnē, kā arī, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, atbildētu uz Lietotāju komentāriem vai jautājumiem, diagnosticētu tehniska rakstura problēmas.

7.4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes apjoms ir: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālrunis, e-pasts, inforācija piezīmēs.

7.5. Tīmekļa vietnes īpašnieks ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem, Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpāk tekstā – Regula) un citiem tiesību aktiem.

8. Jurisdikcija – noteikumi

8.1. Attiecības starp Tīmekļa vietnes Lietotājiem un Tīmekļa vietnes īpašnieku (t.sk. visas prasības un pretenzijas, kas saistītas ar šiem noteikumiem, izriet no tiem, saistītas ar to pārkāpšanu, piemērošanu, iztulkošanu, spēkā esamību utt.) tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Sweet_Deco_logo_noteikumi

https://www.instagram.com/sweet_deco.lv/

https://www.facebook.com/sweetdecolv/